0722.523.785 Bd. Unirii, bloc 10 BCD, parter, camera 8, Buzău, jud. Buzău

Cine suntem

Art. 3. Fundaţia ORIGINI CARPATICE este persoană juridică română, de drept privat, non – profit, neguvernamentală, apolitică şi independentă, constituită în baza O. G. nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, a O. G. nr. 37 / 2003 pentru modificarea şi completarea O. G. nr. 26 / 2000, a Legii nr. 246 / 2005, a Actului  constitutiv, a prezentului Statut, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei în vigoare.
Fundaţia ORIGINI CARPATICE continuă activitatea Asociaţiei Origini, preia activele şi pasivul acesteia, inclusiv vechimea acesteia. Membrii Asociaţiei ORIGINI pot deveni membri ai Fundaţiei ORIGINI CARPATICE.
Fundaţia ORIGINI CARPATICE este condusă de Consiliul Director format din șapte membri:
Davidescu Ştefan, preşedinte;
Ciobanu Eugen, prim-vicepreședinte;
Constantinescu Eugen – Marius, vicepreşedinte;
Șușnea Valeriu, vicepreşedinte;
Olteanu Ion, secretar general;
Blănaru Horia, membru;
Ioaniţescu Nicolae, membru

Art. 7. SCOPUL Fundaţiei ORIGINI CARPATICE. Afirmând asumarea cu responsabilitate a aplicării deontologiei şi criteriilor profesionalismului în domeniile cercetării, istoriei, culturii, artei, al patrimoniului cultural, spiritual şi social, Fundaţia ORIGINI CARPATICE îşi propune ca scop cunoaşterea şi punerea în valoare a ţinuturilor de la Curbura Carpaţilor şi a spaţiului carpato – dunăreano – pontic; iniţierea şi susţinerea de proiecte şi programe culturale; cunoaşterea şi promovarea istoriei adevărate a traco – geto – dacilor – valaho – românilor, stămoşii reali ai poporului român, cu coborârea până la atlanto – pelasgi; promovarea artelor, tradiţiilor, culturii autentice româneşti; prezervarea, protejarea, restaurarea  şi / sau punerea în valoare a monumentelor istorice şi culturale; realizarea unor programe pentru trasarea direcţiilor de dezvoltare în viitor a neamului românesc în spiritul zestrei transmisă de strămoşi; iniţierea de programe sociale şi de susţinere financiară / materială a activităţii proprii, a instituţiilor, asociaţiilor sau fundaţiilor care au ca obiectiv promovarea şi susţinerea cercetării, istoriei, artei, culturii, patrimoniului cultural şi spiritual; protecţia persoanelor dezavantajate social, a creatorilor aflaţi în dificultate socio – profesională; colectarea de fonduri pentru susţinerea / iniţierea activității proprii și a unor programe în domeniile cultural, istoric, artistic, social, de ecoturism, turism cultural și rural, activități de ecologizare a mediului.

Art. 8. OBIECTUL PRINCIPAL AL FUNDAŢIEI
Obiectul principal al activităţii Fundaţiei ORIGINI CARPATICE consistă în:
– organizarea de conferinţe, reuniuni, colocvii, simpozioane, congrese interne şi internaţionale, cursuri, concursuri, vizând implementarea principiilor democratice în domeniile istoriei, cercetării, culturii, artelor plastice, teatrului şi filmului, patrimoniului material şi spiritual, naţional şi internaţional, pentru racordarea creaţiei româneşti la spaţiul cultural european şi mondial;
– organizarea de studii în domeniile: istorie locală şi naţională, schituri rupestre, legende şi mituri, numismatică şi filatelie, arhitectură tradiţională, tehnică şi artă populară, tradiţii şi obiceiuri populare, medicină şi farmacologie tradiţională, spiritualitate şi religie, meșteșuguri populare, geografia locurilor, monumente ale naturii, peşteri, floră, faună, ecoturism, turism cultural şi rural;
– organizarea de acţiuni dedicate omagierii marilor creatori din domeniul cercetării, culturii şi al celor şapte arte;
– antrenarea unor personalităţi de seamă, buni specialişti, în elaborarea unui proiect de ţară „România – Grădina Maicii Domnului”, pentru trasarea direcţiilor principale de dezvoltare în viitor, în spiritul zestrei transmisă de strămoşii noştri traco – geto – daci;
– promovarea diversificării cercetării ştiinţifice, a cercetării creaţioniste şi a creaţiei artistice;
– susţinerea financiară / materială şi promovarea proiectelor de cercetare care vizează buna cunoaştere a istoriei adevărate a poporului român în vatra strămoşească, a proiectelor şi programelor din domeniile cultural şi artistic, în general;
– susţinerea participării unor studenţi, tineri absolvenţi, a unor personalităţi afirmate, a altor creatori la realizarea proiectelor şi programelor iniţiate de Fundaţie;
– iniţierea, editarea, tipărirea, promovarea şi / sau susţinerea unor publicaţii de profil ştiinţific, cultural, de promovare a valorilor ştiinţei, artei şi culturii, realizarea de materiale promoţionale pentru prezentarea scopului, obiectivelor şi acţiunilor Fundaţiei sau ale altor instituţii de profil;
– achiziţionarea unor lucrări de cercetare, artistice, literare, dramatice şi susţinerea promovării acestora;
– cooperarea şi colaborarea cu organisme, specialişti şi creatori din structuri de stat sau private, interne şi / sau internaţionale, vizând obţinerea de date, mijloace tehnice sau financiare pentru susţinerea proiectelor şi programelor Fundaţiei;
– promovarea cunoşterii spirituale înalte prin organizarea de cursuri, conferinţe, simpozioane, dezbateri de profil;
– reprezentarea, susţinerea şi promovarea intereselor Fundaţiei şi ale membrilor acesteia în relaţiile cu autorităţile publice şi private, interne şi internaţionale;
– elaborarea, realizarea şi / sau susţinerea unor proiecte, documentaţii şi programe pentru prezervarea, protejarea, restaurarea şi / sau valorificarea monumentelor istorice şi culturale;
– promovarea relaţiilor de cooperare şi colaborare în procesul de integrare europeană, în special pentru domeniile cercetare, patrimoniu, arte, cultură, pentru păstrarea specificului românesc;
– sondarea opiniei publice cu privire la domeniile de activitate şi la rezultatele Fundaţiei şi valorificarea rezultatelor sondajelor iniţiate și / sau realizate;
– organizarea şi susţinerea de programe de perfecţionare a specialiştilor din domeniile cercetării, ştiinţelor creaţioniste, artei, culturii, patrimoniului cultural, asistenţei sociale, integrării europene;
– colectarea de fonduri pentru sprijinirea acţiunilor proprii şi al altor fundaţii sau asociaţii care activează în domeniile care fac obiectul de activitate al Fundaţiei;
– organizarea unor cursuri pentru formarea de meseriaşi în domeniul meşteşugurilor populare tradiţionale, cu scopul menţinerii şi transmiterii acestora generaţiilor viitoare;
– organizarea unor activităţi de producţie în domeniul meşteşugurilor populare tradiţionale;
– organizarea activităţilor de colectare a plantelor medicinale, prelucrarea şi valorificarea produselor obţinute;
– organizarea unor activităţi apicole, colectarea de miere şi produse apicole, prelucrarea şi valorificarea produselor melifere / apicole;
– susţinerea materială sau financiară a unor copii şi tineri performanţi pentru continuarea studiilor şi / sau activităţilor prin care pot obţine o profesie sau o calificare;
– acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, în domeniile mai sus menţionate;
– acordarea de asistenţă juridică şi de specialitate membrilor Fundaţiei, altor specialişti care activează în domeniile cercetării, istoriei, cunoaşterii şi protejării patrimoniului, artei, tradiţiilor, culturii, al asistenţei sociale, al protecţiei copiilor şi persoanelor de vârsta a treia.

Distribuie: